എങ്ങനെ ജയിക്കുമെന്നാണു പറയുന്നത് - നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ?

അഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ മാറി മാറി ഭരിക്കാം എന്ന ധാര്ഷ്ട്ട്യത്തിനു ഒരു ഷോക്ക്‌ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു
എങ്ങനെ ജയിക്കുമെന്നാണു പറയുന്നത് - നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0