Posts

Showing posts from 2010

Oman world fireworks championship 2010

Image

വീണ്ടും, ആരെങ്കിലും തെറി പറയുന്നത് വരെ ഇത് തുടരും

Image

ഒന്നും പറയാനില്ല

Image

ഒരു തണുത്ത വെളുപ്പാന്‍ കാലത്ത്

Image
ഒരു തണുത്ത വെളുപ്പാന്‍ കാലത്ത്,വെളിക്കു വെളിയില്‍ ഇരിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍

Macro

Image
സൂക്ഷ്മം

Get all the dates between two dates in SQL Server

CREATE FUNCTION [dbo].[GetDatesInBetween](@FromDate DATETIME, @ToDate DATETIME, @IncludeWeekends BIT )

RETURNS @DateTable TABLE(DATE DATETIME)
AS
BEGIN
INSERT INTO @DateTable (DATE) VALUES (@FromDate)
WHILE @FromDate < @ToDate
BEGIN
SELECT @FromDate = DATEADD(D, 1, @FromDate)
IF @IncludeWeekends = 1
INSERT INTO @DateTable (DATE) VALUES (@FromDate)
ELSE IF DATENAME(dw, @FromDate) <> 'Thursday' AND DATENAME(dw, @FromDate) <> 'Friday'
INSERT INTO @DateTable (DATE) VALUES (@FromDate)
END
RETURN
END

Strip/Remove HTML from text in SQL Server

I used the below function, because HTML contents are not fully supported in crystal report.

Ref:
http://blog.sqlauthority.com/2007/06/16/sql-server-udf-user-defined-function-to-strip-html-parse-html-no-regular-expression/

http://lazycoders.blogspot.com/2007/06/stripping-html-from-text-in-sql-server.html


CREATE FUNCTION [dbo].[StripHTML]

(
@HTMLText varchar(MAX)
)
RETURNS varchar(MAX)
AS
BEGIN
DECLARE @Start int
DECLARE @End int
DECLARE @Length int
-- Replace the HTML entity & with the '&' character (this needs to be done first, as
-- '&' might be double encoded as '&')
SET @Start = CHARINDEX('&', @HTMLText)
SET @End = @Start + 4
SET @Length = (@End - @Start) + 1
WHILE (@Start > 0 AND @End > 0 AND @Length > 0) BEGIN
SET @HTMLText = STUFF(@HTMLText, @Start, @Length, '&')
SET @Start = CHARINDEX('&', @HTMLText)
SET @End = @Start + 4
SET @Length = (@End - @Start) + 1
END
-- Replace the HTML entity < with the '<' ch…

Sunitha Krishnan fights sex slavery

Chimamanda Ngozi Adichie : Novelist

When we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise

A poem by my Father: A Bridge at Sun

From Dream to Reality


The horizon blushed crimson
The backwaters sang lullaby
To the boats that rocked with the ripples
In the lake that bosomed the life around.

The island lay in the lap of the lake
Waiting for the night to fall over
The palm groves that glowed green
Grew darker against a painted sky.

A wistful dream of the islanders
For a bridge that would fill the chasm
To hug the city at random
Did come true at long last.

A bridge spanned across the lake
Like an arch that bade welcome
Fro all the sons and sisters of the island,
To the comforts and warmth of a home.

Life shall never be the same
Speed shall rule the roads
The waters that lulled the pace
Shall flow quiet beneath the bridge.

The darkness spreads across the waters
The city blinks open its umpteen eyes
The port, the boats and the ships
All glittered in the waves like a sea of stars..

An old man stood on the bank
A thousand sparks in his mind
Of the quiet journeys in the ferry
Of the beautiful sunsets he loved.

The br…

Martin Luther King "I have a dream"

We refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.

Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning.

Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline.
We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence.
Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.

No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until "justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream."¹


And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

I have a dream that one day on the red hills of Georg…

C# code geneartor stored procedure

Ref: http://www.codeproject.com/KB/database/CSCodeBuilder.aspx

CREATE PROCEDURE tools_CS_SPROC_Builder(


@objName nvarchar(100)


)


AS
SET NOCOUNT ON


DECLARE @parameterCount int


DECLARE @errMsg varchar(100)


DECLARE @parameterAt varchar(1)


DECLARE @connName varchar(100)


//Change the following variable to the name of your connection instance


SET @connName='conn.Connection'


SET @parameterAt=''


SELECT


dbo.sysobjects.name AS ObjName,


dbo.sysobjects.xtype AS ObjType,


dbo.syscolumns.name AS ColName,


dbo.syscolumns.colorder AS ColOrder,


dbo.syscolumns.length AS ColLen,


dbo.syscolumns.colstat AS ColKey,


dbo.systypes.xtype


INTO #t_obj


FROM


dbo.syscolumns INNER JOIN


dbo.sysobjects ON dbo.syscolumns.id = dbo.sysobjects.id INNER JOIN


dbo.systypes ON dbo.syscolumns.xtype = dbo.systypes.xtype


WHERE


(dbo.sysobjects.name = @objName)


AND


(dbo.systypes.status <> 1)


ORDER BY


dbo.sysobjects.name,


dbo.syscolumns.colorderVisual Studio 2005 Crashing in Windows 7 randomly

faulting module craxddrt.dll_unloaded

The problem was that when opening my solution, by default it opened the last crystal report that i was working on. This seemed to start some crystal report ActiveX thing that didn’t work on Windows 7. It would always crash, even if i closed the report straight away.

To stop this problem was to load up VS, close the report immediately and safely close VS before it got a chance to crash! The next time it opens, there is no crystal report and the ActiveX control never loads.

So the next time you save the solution and close visual studio be sure to close all Crystal Reports window

Also I installed Service Pack for VS 2005, http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=90e2942d-3ad1-4873-a2ee-4acc0aace5b6&displaylang=en

Export responses of sharepoint survey with rating scales to excell sheet

Last day I was not able to export the responses of a sharepoint survey which has multiple rating scale questions.

I removed '&' from the questions .I created a new page in the site with single dataview using sharepoint designer. But none of them did not work for me.

At last resolved the issue by removing 'tabs' from the questions. It happened when I copied questions from a word document, while I created survey.

Join in Update/Delete Statement in SQL Server

Update Statement
UPDATE t1
SET t1.TargetCol1 = t2.SourceCol1,
t2.TargetCol2 = t2.SourceCol2
FROM Table1 AS t1
INNER JOIN Table2 AS t2 ON t2.PrimaryCol = t1.PrimaryCol

Delete
DELETE TB1 FROM Table1 TB1 INNER JOIN StagingTable ON Table1.Field2 = StagingTable.Field2

Single Responsibility Principle Poster

Image
Just because you can implement all the features in a single device, you shouldn't". Why? Because, it adds lot of manageability problems for you in the long run.

Synchronize data between MS Access and SQL Server database using Linked Server

I used linked server to export data from an access database to Sql server database at regular interval. I feel it is much easier rather than creating a windows service/scheduled job.

Add a linked server
EXEC sp_addlinkedserver
@server = N'AccessDB',
@provider = N'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
@srvproduct = N'OLE DB Provider for Jet',
@datasrc = N'C:\SourceData.mdb'Set up login
EXEC sp_addlinkedsrvlogin

@rmtsrvname = N'AccessDB',
@useself = N'False',
@rmtuser = N'Admin',
@rmtpassword = ''Now you can exceute sql statement with this access database.
Eg: simple select statement:-SELECT * FROM OPENQUERY(AccessDB,  'SELECT * FROM Order')In my case I wrote an insert statement in side sql job with scheduled time interval.

Web survey

WebSurvey is an ASP.NET server control that helps developers quickly and easily generated web-based surveys from an XML file

Creating a Windows Service Application

Just thought of sharing a very nice article, explaining how to create a windows service using visual studio
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zt39148a.aspx

Admin privilege is required to follow all the steps in the article.

TIMESTAMP/ROWVERSION and UNIQUEIDENTIFIER in SQL Server

A blog post after very very long gap......

The TIMESTAMP column does not contain any information about date/time. It is not dependent on the system or system date

This is just a binary format string, which denote version of row. This value will be incremented by 1 on every insert/update of the record.

So it can be used for redundancy check on multiple user updating tables

ROWVERSION and TIMESTAMP in sql server are exactly same, where as there are some difference with UNIQUEIDENTIFIER.


Size of TIMESTAMP value is 8 bytes whereas size of UNIQUEIDENTIFIER is 16 bytes.TIMESTAMP is not based on system date or time. However, UNIQUEIDENTIFIER value is based on the computer's MAC addresses and system date time.The purpose to TIMESTAMP is to track the operation in tables on the database level. The purpose of UNIQUEIDENTIFIER is to have a unique value assigned to a row (maybe as primary key). It remains unique in any system in the world.