മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

മലയാളത്തെ മറന്നവര്‍ക്കും മറന്നെന്നു നടിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒന്നോര്‍മ്മ പുതുക്കാന്‍ അക്ഷരമാലയെ രാജേഷ്‌ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നു.....
http://chayilyam.com/miscellaneous/personal/%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B0%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D


സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍ – ഉച്ചരിക്കാന്‍ മറ്റു ശബ്ദങ്ങളുടെ സഹായമാവശ്യമില്ലാത്തവ
 • അം
 • അഃ
 • സം‌വൃതോകാരം - ചന്ദ്രക്കല


വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ – സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം ഉച്ചരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ശബ്ദങ്ങള്‍. ഉദാഹരണം: ക = ക് + അ, ച = ച് + അ
 • ഖരം
 • അതിഖരം
 • മൃദു
 • ഘോഷം
 • അനുനാസികം
 • വര്‍ഗ്ഗം
 • കണ്ഠ്യം (കവര്‍ഗ്ഗം)
 • താലവ്യം (ചവര്‍ഗ്ഗം)
 • മൂര്‍ധന്യം (ടവര്‍ഗ്ഗം)
 • ദന്ത്യം (തവര്‍ഗ്ഗം)
 • ഓഷ്ഠ്യം (പവര്‍ഗ്ഗം)
 • മധ്യമം അഥവാ അന്തസ്ഥങ്ങള്‍
 • ഊഷ്മാക്കള്‍
 • ദ്രാവിഡമധ്യമം
 • ഘോഷി
 • ല്‍
 • ന്‍
 • ണ്‍
 • ര്‍
 • ള്‍
 • ചില്ലക്ഷരങ്ങള്‍

Comments

Popular posts from this blog

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0

Convert Number To Words in SQL Sever