സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്


എതിരഭിപ്രായങ്ങള്‍ പലകാര്യത്തിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ, പല പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മള്‍ കേള്‍ക്കാനാഗ്രഹിച്ച ആ ശബ്ദമാണ് നിലച്ചിരിക്കുന്നത്....പ്രണാമങ്ങള്‍.

പ്രതികരിക്കാന്‍ അറിയാത്ത കഴിയാത്ത പലരെക്കാളും ശ്രേഷ്ടന്‍ മാഷ്‌ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.

അഴിയാക്കോടിഴയാക്കോ
ടുഴിയാക്കോടൊഴിയാക്കോടഴീക്കോട് - കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്‌

http://images.mathrubhumi.com/pdf/sukumar.pdf


Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0