മൈസൂര്‍ കൊട്ടാരം


ആയിരകണക്കിന് അടിമകളുടെ 15 വര്‍ഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം ആണ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇടം നേടിയ  ഈ ആഡംബരം.
 
ദസ്സറ സമയത്ത് രാത്രി ഇതൊന്നു കാണാന്‍ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും പൂര്‍ത്തി ആകാതെ കിടക്കുന്നു. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0

Convert Number To Words in SQL Sever