ചൌധവീൻ കാ ചാന്ദ് - ബോംബെ രവി

Very few songs he did in Malayalam, but all of them are
“Manjal prasdavum…” (‘Nakhakshathangal')
“Sagarangale…” (‘Panchagni')
“Indupushpam...” (‘Vaishali')
“Chandrakantham kondu…” (‘Patheyam')
“Andolanam...” (‘Sargam') ....Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0

Convert Number To Words in SQL Sever