മാതൃഭാഷ ദിനം

http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/

ഇന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര മാതൃഭാഷ ദിനം. മംഗ്ലീഷ് എഴുതാന്‍ ആണ് എളുപ്പം, വായിക്കാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും . മലയാളം മലയാളത്തില്‍ എഴുതാന്‍ പ്രാപ്തം ആക്കിയ ഗൂഗിളിന് നന്ദി.
http://www.google.com/transliterate/Malayalam


Comments

Popular posts from this blog

മലയാളത്തില്‍ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്?

Convert Number To Words in SQL Sever

Crystal reports load report failed: Could not load file or assembly CrystalDecisions.Web, Version=10.2.3600.0